Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REPUBLIKA SMAKU

 

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy Republika Smaku, dostępny jest pod adresem internetowym https://republikasmaku.net/ i prowadzony jest przez AMBASADOR Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Raszyńskiej 13 (05-500 Piaseczno), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000827185, nr NIP: 5272920154, nr REGON: 38550466, o kapitale zakładowym 55 000,00 zł.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem tego Sklepu.

§ 2

DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

2. Sprzedawca, Administrator Danych Osobowych – AMBASADOR Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Raszyńskiej 13 (05-500 Piaseczno), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000827185, nr NIP: 5272920154, nr REGON: 38550466.

3. Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://republikasmaku.net/, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie Internetowym.

5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej (zawierająca Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. Konsument w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Formularz rejestracji – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi utworzenie Konta w celu korzystania z wszystkich oferowanych przez Sklep funkcjonalności.

8. Konto – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie, jak również gromadząca informacje dotyczące danego Klienta o złożonych przez niego zamówieniach, zawartych umowach i etapach ich realizacji.

9. Formularz zamówienia – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi składanie Zamówień (dodawanie Produktów do Koszyka) oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym odbioru i sposobu płatności.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego za pomocą Formularza zamówienia, które bezpośrednio zmierza do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy określające w szczególności ich rodzaj i liczbę.

11. Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi ustalenie wybranych przez niego do zakupu Produktów, a także umożliwiająca modyfikację danych zamówienia, w szczególności zmiany ilości i rodzaju zamawianych Produktów.

12. Produkt – dostępna w ofercie handlowej Sklepu Internetowego rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.

13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (za pośrednictwem Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu (zawierana albo zawarta na odległość) między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

15. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 3

DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY

1. Adres pocztowy Sprzedawcy: Piaseczno, ul. Raszyńska 13 (05-500 Piaseczno) 2. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@republikasmaku.net

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 22 711 33 36; +48 22 711 33 30

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 35 1050 1025 1000 0024 1750 4269

5. Ze Sprzedawcą Klient może porozumieć się telefonicznie w godzinach 8-16

§ 4

WYMOGI TECHNICZNE

Do prawidłowego korzystania z funkcji i właściwości Sklepu Internetowego, w tym przeglądania jego oferty handlowej oraz składania zamówień na Produkty, wymagane są:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Safari, Mozilla Firefox lub Internet Explorer od wersji 9,

b) aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies.

§ 5

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane nieuprawnionym działaniem osób trzecich, siłą wyższą lub niekompatybilnością (niezgodnością) Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną, którą dysponuje Klient.

2. Przeglądanie oferty handlowej Sklepu Internetowego nie wymaga założenia Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu oraz zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest zarówno po uprzednim założeniu Konta zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu, jak i bez konieczności jego założenia po uprzednim uzupełnieniu formularza pojawiającego się po wyborze możliwości zrealizowania zakupów bez rejestracji. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i podane zostały w polskich złotych.

3. O ostatecznej kwocie, którą Klient ma uiścić za Produkt, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, jak również w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

KONTO 

 1. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie Internetowym jest bezpłatne .
 2. W celu założenia Konta w Sklepie Internetowym przez Konsumenta, należy wypełnić Formularz rejestracji. Podanie następujących danych jest niezbędne dla utworzenia Konta:
 3. adres poczty elektronicznej,
 4. hasło, które wymaga potwierdzenia.

 W przypadku Konta zakładanego przez Klienta innego niż Konsument niezbędne jest podanie:

 1. adres poczty elektronicznej,
 2. hasła, które wymaga potwierdzenia. 
 1. Dostęp do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła (logowanie) ustanowionych
  w Formularzu rejestracji. Login jest podawany poprzez wysyłkę maila z jego potwierdzeniem przy rejestracji konta i obowiązuje przy każdorazowym logowaniu.
 2. Klient w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat może usunąć Konto. W tym celu wystarczy wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, po uprzednim założeniu Konta, niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
 4. imię i nazwisko,
 5. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
 6. adres poczty elektronicznej,
 7. numer telefonu kontaktowego.

W przypadku Zamówienia składanego przez Klienta innego niż Konsument niezbędne jest podanie:

 1. nazwy firmy Klienta,
 2. adresu siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
 3. adres poczty elektronicznej,
 4. numeru NIP,
 5. numeru telefonu kontaktowego.
 6. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży Klient może wybrać możliwość realizacji zakupów bez rejestracji po uprzednim uzupełnieniu formularza polegającym na podaniu:
 7. imienia i nazwiska,
 8. adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
 9. adresu poczty elektronicznej,
 10. numeru telefonu kontaktowego.

W przypadku Klienta innego niż Konsument niezbędne jest podanie:

 1. nazwy firmy Klienta,
 2. adresu siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
 3. adres poczty elektronicznej,
 4. numeru NIP,
 5. numeru telefonu kontaktowego.

 § 7

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

 1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem założonego uprzednio Konta wymaga:
 2. zalogowania się Klienta do Sklepu,
 3. wybrania Produktu lub Produktów będących przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknięcia przycisk „Do koszyka”,
 4. wybrania jednego z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacenia zamówienia w określonym terminie,
 5. wybrania formy dostawy za pośrednictwem dostępnych na stronie Sklepu Internetowego operatorów.
 6. Złożenie Zamówienia bez konieczności uprzedniego założenia Konta wymaga:
 7. wybrania Produktu lub Produktów będących przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknięcia przycisk „Do koszyka”,
 8. wybrania jednego z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacenia zamówienia w określonym terminie,
 9. wybrania formy dostawy za pośrednictwem dostępnych na stronie Sklepu Internetowego operatorów.

§ 8

METODY PŁATNOŚCI I WYDANIE PRODUKTU 

W celu realizacji zamówienia Klient zapłaci za zamówione Produkty za pośrednictwem jednej z dostępnych na stronie Sklepu Internetowego form (przelewem, przelewem elektronicznym, za pośrednictwem usługi Przelewy24, kartą kredytową lub bankową bądź gotówką w przypadku wyboru dostawy Produktów za pobraniem) przed odbiorem zamówionych Produktów lub w przypadku wyboru metody płatności za pobraniem w dniu dostarczenia zamówionych Produktów. 

§ 9

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY 

1. Po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu Zamówienia potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji przesyłając Klientowi stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, przelewem elektronicznym, kartą kredytową lub bankową Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, przy wyborze dostawy Produktów za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. W przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia będzie możliwe wyłącznie bezpośrednio po jego złożeniu.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do wysyłki, terminem gotowości wysyłki jest najdłuższy podany termin.

§ 10

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Klient ten zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres AMBASADOR Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, w terminie 14 dni od od dnia, w którym odstąpił od umowy.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia, w którym Klient wejdzie w posiadanie zakupionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w jego posiadanie.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, termin wskazany w ust. 1 biegnie od odbioru (wejścia w posiadanie) ostatniego Produktu.

4. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia przed upływem powyższych terminów.

5. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może złożyć za pośrednictwem poczty, faxu bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy (dane Sprzedawcy zawarte zostały w § 3 Regulaminu). Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle takiemu Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:

a) Umowę uważa się za niezawartą.

b) Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli takiego Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że taki Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e) Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta powinien odesłać go niezwłocznie na adres AMBASADOR Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f) Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g) Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

§ 11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe i nieużywane Produkty.

2. Sprzedawca zobowiązuje się wydać Klientowi rzecz wolną od wad fizycznych i prawnych.

3. W przypadku wystąpienia wady w kupionym u Sprzedawcy Produkcie Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W oparciu o wskazane przepisy Klient może żądać obniżenia ceny Produktu, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany Produktu na wolny od wad, żądać usunięcia wady.

4. Reklamację można zgłosić pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu formularza, udostępnionego przez Sprzedawcę stanowiącego załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.

5. Klient w reklamacji może zawrzeć m.in. zwięzły opis zgłaszanej wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, swoje dane, oraz wskazanie żądania w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.

7. Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność za sprzedawane Produkty z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sklep Internetowy nie udziela gwarancji (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny) na Produkty znajdujące się w jego ofercie handlowej. W razie udzielenia gwarancji na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym przez ich producentów lub dostawców, Sklep Internetowy przekazuje takie gwarancje lub przekazuje informacje o takich gwarancjach. 

§ 12

DANE OSOBOWE 

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta w Sklepie Internetowym, a także złożenia i realizacji Zamówienia.

2. Dane, które są przetwarzane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu pochodzą od Klienta.

3. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda). Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy w ocenie Klienta, przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę narusza przepisy obowiązującego prawa.

4. Dane Klienta będą przetwarzane przez okres związany z posiadaniem Konta w Sklepie, realizacją i obsługą Zamówienia, wypełnieniem obowiązku podatkowego, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane Klienta są przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

5. Odbiorcami danych Klienta mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe rowerów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

6. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów celem:

a) Wykonania czynności, co do których Klient wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być udzielona w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie danych, np. zamieszczenie opinii w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu.

b) Wykonania zawartych umów lub podjęcia działań celem zawarcia umowy na żądanie Klientów (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku założenia Konta w Sklepie (z wykorzystaniem danych osobowych określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu), dokonania zakupu lub skorzystania z innych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, zgłoszenia reklamacji lub złożenia przez Klienta oświadczeń dotyczących zawartych umów. Wówczas dane Klientów będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta w Sklepie, realizacji zamówienia lub usługi oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

c) Wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to zwłaszcza osób z którymi Administrator dokonał czynności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego.

d) Promowania towarów lub usług własnych, prowadzenia korespondencji a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony, przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego oraz informacja o plikach cookie zawarte są w Oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookie (ciasteczkach) – pod adresem strony internetowej: https://republikasmaku.net/polityka-prywatnosci

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 r.

2. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

3. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

4. Z ważnych przyczyn takich jak: zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany w sposobie płatności i dostawy Produktów - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedawca dopuszcza możliwość dokonania zmian Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów Sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych, Klientów będących Konsumentami oraz będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży mające miejsce przed wprowadzeniem zmian.

5. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów Sprzedaży na jego podstawie zawartych rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość skorzystania z wskazanych niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a) przy pomocy stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Postępowanie na ogół jest bezpłatne. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich dostępny jest pod adresem strony internetowej: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php#faq4660

b) za pośrednictwem mediacji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Postępowanie na ogół jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem strony internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

c) za pośrednictwem internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Sprzedawca informuje, iż pod wskazanym wyżej adresem internetowym dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://republikasmaku.net/regulamin-sklepu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Wzory dokumentów do pobrania:
załącznik 1 – odstąpienie od umowy
załącznik 2 – formularz reklamacji

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl