Regulamin zakupów

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego

Republika Smaku

§1  

 

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Republika Smaku (dalej Sklep Internetowy) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin).
 2. Regulamin stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Internetowego jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Ambasador 92 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Piasecznie, ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000299095, NIP 5210080686, REGON 012119750.
 5. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy drogą:
  1. Telefoniczną;  +48 22 711 33 36, +48 22 711 33 30
  2. drogą mailową;  sklep@republikasmaku.net
 6. Umowy w Sklepie Internetowym są zawierane w języku polskim.
 7. Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego są zdjęciami poglądowymi oraz mogą odbiegać wyglądem od opakowań, które są doręczone do Klienta.
 8. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego  www.republikasmaku.net  w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku.

§2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca – właściciel Sklepu – Ambasador 92 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Piasecznie.
 3. SklepInternetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep dostępny jest na stronie: republikasmaku.net
 4. Sklep Stacjonarny – sklep prowadzony Sprzedawcy prowadzony przy ul. Raszyńska 13 wejście 4 A,  05-500 Piaseczno
 5. Formularz Zamówienia – formularz służący do złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym
 6. Towar – produkty oferowane Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 8. Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Użytkownik -  każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w jakikolwiek sposób korzystającą ze Sklepu Internetowego.
 10. Konto –usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, oznaczony indywidualnym loginem (adresem e-mail Klienta) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 12. Przelew – płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem banku poprzez konto stacjonarne lub poprzez konto Internetowe.

 §3

Wymaganie techniczne

 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UTF-8; nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
 2. Do dokonania zakupów w Sklepie Internetowym wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§4

Konto Klienta

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Składanie zamówienia  i dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym odbywa się po  zalogowaniu się na konto  lub założeniu Konta w przypadku nowych Klientów lub bez Rejestracji –tylko  dane potrzebne do zrealizowania zamówienia.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podać aktywny adres e-mail i utworzyć hasło, a następnie potwierdzić założenie konta poprzez przejście udostępnione w linku aktywacyjnym przekazanym drogą e-mailową, potwierdzając tym samym założenie Konta.
 4. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§5  

Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Użytkownik może przeglądać na stronach Sklepu Internetowego Towary wystawione do sprzedaży.  
 2. Po znalezieniu interesującego Towaru, Użytkownik dodaje go do koszyka. Po zakończeniu wybierania Towarów, Użytkownik przechodzi do koszyka, w którym są zapisane wybrane Towary oraz ich ilość. Użytkownik może swobodnie dodawać do koszyka nowe Towary lub usuwać z niego wybrane Towary. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik wybiera odpowiadającą mu formę dostawy Towarów i płatności. Aby przejść do Formularza Zamówienia, Użytkownik klika na przycisk Zamawiam.
 3. Formularz Zamówienia zawiera:
  1. dane identyfikujące Sklep Internetowy: nazwę, adres, numer telefonu Sklepu Internetowego,
  2. dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwę i adres, adres poczty elektronicznej - jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego,
  3. dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwę i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego,
  4. dane dotyczące zamawianego Towaru: nazwę, wielkość opakowania, liczbę Towarów,
  5. numer zamówienia, datę.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje:
  1. wyboru zamawianych Towarów,
  2. wyboru sposobu dostawy, podania adresu dostawy oraz danych do faktury (mogą to być różne adresy, dane),
  3. wyboru sposobu płatności.
 5. Po wpisaniu danych i wypełnieniu innych opcjonalnych pól formularza zamówienia, Kupujący klika na przycisk Podsumowanie, w następstwie czego zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia, zawierające komplet informacji podanych przez Kupującego. Kliknięcie przycisku Zamawiam i płacę oznacza złożenie zamówienia.
 6. Klient, składając zamówienie w Sklepie Internetowym, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 7. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o Towarach zamieszczona na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza, że Towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 8. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:
  1. dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,
  2. łączna cena brutto,
  3. sposób i termin zapłaty,
  4. sposób i termin realizacji zamówienia,
  5. prawie do odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku zamówień z formą płatności przy odbiorze Klient otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep Internetowy ma prawo zwrócić się do Klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia także w przypadku innych zamówień.
 11. W przypadku niedostępności zamówionych przez Klienta Towarów w magazynie, u dostawców Sklepu Internetowego lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni (siedmiu dni) licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub rejestracji.
 12. W przypadku niedostępności części Towarów zamówionych przez Klienta w magazynie, u dostawców Sklepu Internetowego lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowej realizacji - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na Towary niedostępne,
  2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sklep Internetowy zwróci należność Klientowi w terminie 7 dni.

 1. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki do 3 dni. Czas ten liczony jest od momentu dokonania płatności (lub złożenia zamówienia w przypadku wyboru opcji dostawy za pobraniem) do momentu przekazania paczki do przewoźnika realizującego dostawę. Podane terminy uwzględniają tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku). Zamówienie na Towar o różnym czasie realizacji jest wysyłane z chwilą skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki zamówienia określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
 3. Wysłanie potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta a także możliwość odmowy realizacji zamówienia za pobraniem w przypadku istotnych wątpliwości co do zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem a także możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadku pojawienia się istotnych wątpliwości co do zamówienia.

§6

Ceny

 1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, ani ewentualnych opłat celnych.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

  

 §7

Sposób płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelew elektroniczny,
  2. poprzez usługę PayU,
  3. za pobraniem – z zastrzeżeniem, iż przy wyborze dostawy przesyłką kurierską – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki.
  4. karta kredytowa – przy odbiorze własnym
  5. gotówka - przy odbiorze własnym w sklepie stacjonarnym
 2. Zamówienia nieopłacone (za wyjątkiem opcji – za pobraniem) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
 3. W przypadku dostaw poza terytorium Polski jedyna możliwa forma płatności to przelew bankowy na konto sklepu wraz z uzgodnionymi wcześniej kosztami przesyłki.

§8

Termin płatności

 1. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową Klient zobowiązany jest zapłacić za Towary i koszt dostawy w terminie 3 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 4. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.
 5. Dowodem zakupu w przypadku Klientów jest paragon.
 6. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.

§9 

Korekty zamówień

W razie chęci dokonania korekty zamówienia konieczne jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą pod nr telefonu wskazany w § 1 ust. 5 lit. a) (koszt połączenia wg stawki operatora) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 5 lit b). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

 

§10

Dostawa Towaru

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego Towaru:
  1. odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarnym  – bezpłatnie,
  2. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  3. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu.
 3. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie Internetowym.
 4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 5. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę Kurierską. Warunki dostawy ustalane są przed złożeniem zamówienia indywidualnie z Klientem.
 6. Do krajów poza Unię Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską. Warunki dostawy ustalane są przed złożeniem zamówienia indywidualnie z Klientem.
 7. W zależności od Towarów, Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy oraz możliwość wysyłki poza terytorium Polski.
 8. Odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarnym możliwy jest w ciągu 7 dni od dnia dokonania zakupu. Nie odebrania zamówienia w tym terminie wiąże się z anulacją zamówienia. Wszelkie uiszczone już płatności przez Klienta zostaną mu zwrócone w terminie 14 dni.

   

 §11

Odpowiedzialność za wady rzeczy

 

 1. Sklep Internetowy zobowiązany jest dostarczyć/wydać Klientowi Towary niewadliwe. W razie niezgodności Towaru z umową Klient powinien zgłosić Sprzedawcy reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 ust. 5 lit. b) telefonicznie nr telefonu wskazany w § 1 ust. 5 lit. a) lub pisemnie na adres  Ambasador 92 sp.z o. o. sp. k. z dopiskiem Republika Smaku,  ul. Raszyńska13, 05-500 Piaseczno
 2. Reklamacje dotyczące brakujących Towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
 3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane Towary. Prosimy również o zachowanie opakowania, w którym zostało dostarczone reklamowane zamówienie.
 4. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwi procedurę reklamacji.
 5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na własny koszt. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru (przesyłka pocztowa ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. W przypadku gdy zewnętrzny stan przesyłki wskazuje, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, pracownik firmy kurierskiej, na żądanie Klienta, jest zobowiązany do sporządzenia w obecności Klienta protokołu stanu przesyłki oraz ustalenia okoliczności powstania szkody.
 7. W  przypadku gdy paczka jest wyraźnie uszkodzona (widoczne ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona itp.) lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki. W takim przypadku paczka zostanie od razu zwrócona do Sprzedawcy, co pozwoli przyśpieszyć proces wyjaśnienia sprawy oraz przekazanie Państwu ponownie zamówionych Towarów.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wady fizyczne i prawne Towaru na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego (art. 556-576 k.c.). Klient na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności Towaru z umową zgodnie z art. 568 § 3 Ustawy Kodeks cywilny. Klient traci uprawnienia określone w wyżej wymienionej ustawie, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.
 10. Warunkiem reklamacji jest odesłanie Towaru na adres; Ambasador 92 sp.z o. o. sp. k. z dopiskiem Republika Smaku,  ul. Raszyńska13, 05-500 Piaseczno wraz z dokładną informacją o przyczynach reklamacji Towaru. Informacja o przyczynach reklamacji może być dokonana poprzez przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Koszt przesyłki Towaru reklamowanego ponosi Klient. Sklep Internetowy nie przyjmuje Towarów reklamowanych na koszt Sklepu Internetowego lub za pobraniem.
 11. Klient jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia przesyłki w sposób odpowiedni np. zgodnie ze standardami stosowanymi przez Sklep Internetowy (karton + wypełnienie).
 12. Sklep Internetowy ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności Towaru z umową. Jeżeli w ciągu 30 dni Sklep Internetowy nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 13. Jeżeli reklamacja jest zasadna w zakresie odstąpienia od umowy, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Zwrot należności za zwrócone Towary, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu Towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 14. Sklep Internetowy nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 577 k.c.). W razie udzielenia gwarancji na Towary oferowane w Sklepie Internetowym przez ich producentów lub dostawców, Sklep Internetowy przekazuje takie gwarancje lub przekazuje informacje o takich gwarancjach.
 15. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Informacje o warunkach gwarancji oraz czasie trwania, a także miejscach napraw gwarancyjnych znajdują się w kartach gwarancyjnych dołączanych do Towarów. Klient może skorzystać, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 16. Sklep Internetowy podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie poprawności działania Sklepu Internetowego oraz strony internetowej. Wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Sklepu Internetowego należy zgłaszać na adres mailowy wskazany w § 1 ust. 5 lit. b) Regulaminu.
 17. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia Towaru z winy Kupującego, Sklep Internetowy nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za Towar.
 18. Towary prezentowane na zdjęciach mogą się różnić na różnego typu ekranach komputerowych i ekranach urządzeń przenośnych. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.
 19. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie Internetowym bierze na siebie ryzyko wynikające z możliwości uszkodzenia materiału podczas jego konserwacji. Zniszczenie materiału podczas nieprawidłowej konserwacji (np. kurczenie, wybarwienie, wyblaknięcie i inne) nie może być podstawą reklamacji.

 §12 

 Odstąpienie od umowy konsumenta

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) Klient będący Konsumentem, który zakupił Towar na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do Kupujących, który nie występują w transakcji jako konsumenci, w tym do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Prosimy o przemyślane zakupy.
 3. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
  1. listem poleconym na adres;  Ambasador 92 sp.z o. o. sp. k. z dopiskiem Republika Smaku,  ul. Raszyńska13, 05-500 Piasecznow postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 ust. 5 lit b) Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
 6. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem).
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie Internetowym koszt dostarczenia Towaru).
 9. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
 10. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres Sklepu Stacjonarnego wskazany w § 2 pkt 4 Regulaminu.
 11. Prosimy o odsyłanie Towaru w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
 12. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.
 13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienia terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na podany adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez klient błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 14. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

 §13

Ochrona danych osobowych

 1. Do realizacji umowy konieczna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dla każdego celu przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie osobnej zgody.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji umowy i celów, na które Klient wyraził zgodę.
 3. Klient może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W wypadku gdy Klientem, jest osoba fizyczna, która w dniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ukończyła 16 lat, konieczne jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub aprobata osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem w zakresie wyrażonej zgody.
 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca Ambasador spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dane kontaktowe: ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno.
 7. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. informacje zawarte w logach systemowych,
  6. w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 8. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu świadczenia sprzedaży wysyłkowej Towarów przez Sklep Internetowy, w  realizacji zamówień składanych przez Klientów Sklepu Internetowego za pośrednictwem strony internetowej.
 9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.
 10. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030);
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922);
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
  4. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  5. innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 11. Dane osobowe są przechowywane przez okres posiadania konta w Sklepie Internetowym. Klient może usunąć konto wysyłając maila na adres wskazany w § 1 ust. 5 lit. b.
 12. W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych Towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 §14

Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy udostępnienia kopii jego danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu
 2. Osoba, której dane osobowe dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Sprzedawcy potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie odnośnych danych osobowych;
 3. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 5. o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 8. o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Klienta oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 9. Klient ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych lub zmiany nieprawidłowych danych osobowych.
 10. W celu uzupełnienia lub zmiany danych osobowych Klient [.].
 11. Sprzedawca informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokona

§15

Prawo bycia zapomnianym

 1. Klient ma prawo żądania od Sprzedawcy niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych. Sprzedawca niezwłocznie usunie dane osobowe Klienta, który zażąda usunięcia.
 2. Żądanie Klienta, o którym mowa w ust. 1 wnieść pisemnie na adres; Ambasador 92 sp.z o. o. sp. k. z dopiskiem Republika Smaku,  ul. Raszyńska13, 05-500 Piasecznolub mailowo na adres, o którym mowa w § 1 ust. 5 lit. b).
 3. Złożenie żądania, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu zamówienia przez Klienta a przed jego realizacją, wiąże się z usunięciem danych osobowych klienta po realizacji celu, dla którego zostały zebrana lub przetwarzane.

§16

Prawo przenoszenia danych osobowych

 1. Klient, którego dotyczą dane osobowe, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Sprzedawcy, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, któremu dostarczono te dane osobowe.
 2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, Klient którego dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Sprzedawcę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla § 15.

 §17

 Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie Internetowym, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są chronione prawami autorskimi, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
 3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.
 4. Każde naruszenie prawa autorskiego będzie przez Sprzedawcę analizowane i Sprzedawca będzie rozważał możliwość ochrony praw autorskich na drodze postępowania sądowego

 §18

Polityka cookies

 1. Sklep Internetowy posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
 2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 3. Oprogramowanie Sklepu Internetowego zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:
 • informacje na temat sesji,
 • ostatnio oglądane Towary,
 • produkty przechowywane w koszyku
 • marketingowy profil użytkownika.

Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu Internetowego.

§19 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych Towarów.
 2. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
 3. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na zasadzie odpowiedzialności Użytkownika.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Sklepu Internetowego oraz za przerwy w dostępności Sklepu Internetowego z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania stron Sklepu Internetowego. Sprzedający zwraca uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zachowania Użytkowników w ramach Sklepu Internetowego, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
 7. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tytułu swojej działalności w ramach Sklepu Internetowego. W związku z dokonanymi w ramach Sklepu Internetowego naruszeniami postanowień Regulaminu, Umowy lub przepisów prawa, Użytkownik w szczególności obowiązany jest pokryć w całości ewentualną szkodę wyrządzoną Sprzedającemu oraz wszelkie udokumentowane koszty, które poniósł Sprzedający.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

§20

Inne postanowienia

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Ambasador spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. właścicielem Sklepu Internetowego Republika Smaku Ambasador 92 sp.z o. o. sp. k.,  ul. Raszyńska13, 05-500 Piaseczno.
 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Ceny Towarów podane na stronie mogą ulegać zmianie.
 4. Sklep Internetowy ma obowiązek przesłania Konsumentowi rzeczy bez wad.
 5. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 7. Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do:
 1. niedostarczania oraz nieumieszczania na stronie internetowej treści zabronionych przepisami prawa, w szczególności treści naruszających dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe osób trzecich,
 2. Korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z prawem oraz w zgodzie z Regulaminem,
 3. Niepodejmowania działań utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie ze strony internetowej oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego innym Klientom,
 4. Niepodejmowania działań sprzecznych z prawem.
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

§21

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.08.2017 roku.
 2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.republikasmaku.net   Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu realizowane są na podstawie zapisów Regulaminu z dniu złożenia zamówienia. 

Załącznik nr 1

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez przesłanie je pocztą na adresAmbasador 92 sp.z o. o. sp. k. z dopiskiem Republika Smaku,  ul. Raszyńska13, 05-500 Piaseczno lub drogą mailową na  sklep@republikasmaku.net  

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Formularz reklamacyjny

..................., dn............. 20.... r.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

e-mail:

tel.

Nr rachunku bankowego..........................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia Towaru

Nazwa Towaru

Nr paragonu/faktury

Ogólna wartość Towaru .............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

Kiedy wady zostały stwierdzone

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

.........................................

(czytelny podpis reklamującego)

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.
 3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres,  Ambasador 92 sp.z o. o. sp. k. z dopiskiem Republika Smaku,  ul. Raszyńska13, 05-500 Piaseczno – na koszt Klienta – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności Towaru z umową.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.
 5. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Towar należy odesłać na adres Ambasador 92 sp.z o. o. sp. k. z dopiskiem Republika Smaku,  ul. Raszyńska13, 05-500 Piaseczno lub wskazane przez niego miejsce wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).
 7. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer +48 22 711 33 36, +48 22 711 33 30 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

Data otrzymania reklamacji .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

 

Załącznik nr 3

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy – dotyczy włącznie Towarów.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

...................................................................

...................................................................

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/umowy o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów)

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data .............................................................

 

* Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl