Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU PROWADZONEGO POD ADRESEM

https://republikasmaku.net/

 

 • § 1
  Wstęp

 

Regulamin sklepu Republika Smaku (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego https://republikasmaku.net/ oraz zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą.

 

 • § 2
  Definicje

  Poniżej wskazane pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. adres elektroniczny (adres e-mail)– oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 2. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar,
 3. dni robocze– to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Dowód zakupu – faktura, paragon fiskalny lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie potwierdzający sprzedaż Towaru lub Treści Cyfrowej. Dowód zakupu wystawiony jest zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 5. Konsument–osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w domenie sklepu internetowego https://republikasmaku.net/ umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 7. PNPK– osoba fizyczna zawierająca umowę z Sprzedawcą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.
 9. c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 10. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 11. Rabat, kupon rabatowy – zniżka procentowa lub kwotowa w postaci elektronicznego kodu uprawniająca Klienta do jego realizacji w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: https://republikasmaku.net/;
 12. konto– Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem – adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 13. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a Sprzedawcą;
 14. treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej w rozumieniu art. 2 ust. 5 p.k.;
 15. Treść –treści dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK podczas korzystania z usług cyfrowych lub treści cyfrowych;
 16. Regulamin–niniejszy Regulamin dostępny na Stronie;
 17. RODO– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.
  — dalej: RODO);
 18. –ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku;
 19. Sklep, Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://republikasmaku.net/
 20. Sprzedawca, Usługodawca– Ambasador sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Raszyńskiej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy
  w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000827185, posiadająca NIP: 5272920154, REGON: 38550466000000 adres e-mail: sklep@republikasmaku.net;
 21. Środki komunikacji elektronicznej– rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 22. systemy teleinformatyczne–zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 23. k.– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), 
 24. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem na podstawie której Sprzedawca przenosi na Klienta własność Towaru;
 25. Umowa o Świadczenie Usług –umowa na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi elektroniczne;
 26. Usługobiorca– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 27. Usługi elektroniczne–nieodpłatne usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w szczególności:
  1. usługę konta;
  2. formularz zamówienia;
  3. newsletter;
  4. opinie.
 28. Usługa cyfrowa –usługa cyfrowa pozwalającą Klientowi na:
 29. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 30. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi,
 31. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 32. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularz zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

 • § 3
  Postanowienia Ogólne

 

 1. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnił Regulamin Klientom na Stronie
  w sposób umożlwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu
  za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Usługodawca dostarczy Usługobiorcom Regulamin w formacie pdf na podane przez Usługobiorców adresy elektroniczne (email) podczas składania zamówienia wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 p.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek zawarcia Umowy o Świadczenie Usług oraz jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Zgodnie z art. 6 pkt 1 u.ś.u.d.e Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się ze szczególnymi ryzykami związanymi z możliwością utraty dostępności, poufności lub integralności danych. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Usługobiorcę środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych
  do zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

 • § 4
  Usługi elektroniczne

 

 1. W sklepie dostępne są Usługi elektroniczne:
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, w tym podania adresu e-mail oraz hasła

(2) kliknięciu pola „Zarejestruj”,

(3) zapoznanie się z regulaminem Sklepu oraz klauzulą Informacyjną a także złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem „Zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść”.
Rejestracja konta możliwa jest także po korzystaniu z usługi „zaloguj się przez facebook” oraz „zaloguj się przez google”.

Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@republikasmaku.net

 1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia możliwe jest zarówno bez zakładania Konta jak i po jego założeniu i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie.

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kroków:

(1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia

(2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę
– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towar/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

     4. Sprzedawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie prawidłowego działania Sklepu. Klient niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sklepu.

 1. Sprzedawca może prowadzić w Sklepie prace techniczne, konserwujące i rozwojowe, w szczególności polegające na dodawaniu, zmianie lub usuwaniu funkcjonalności Sklepu.

  

 • §5.
  Warunki Techniczne

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu Usługobiorca powinien spełnić łącznie następujące warunki techniczne:
 2. posiadanie urządzenia ze stałym dostępem do sieci Internet (np. komputer, laptop, smartfon);
 3. instalacja, na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) przeglądarki internetowej
  w aktualnej wersji oferowanej przez jej dostawcę; w szczególności Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, w najnowszej dostępnej wersji;
 4. posiadanie aktywnego adresu elektronicznego (adresu e-mail) w okresie zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży umożliwiającego odbieranie i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem środków komunikacji elektrycznej w postaci poczty elektronicznej;
 5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w szczególności:
 6. treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 7. treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
 8. o charakterze rasistowskim;
 9. nawołujących do przemocy wobec ludzi lub zwierząt.

 

 • §6.
  Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług

 

 1. W celu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Usługobiorca jest uprawniony do założenia Konta. Konto daje takie możliwości jak: składanie zamówień, dostęp do historii zamówień, sprawdzanie statusu przesyłki, edycja danych.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. W celu założenia indywidualnego Konta, Klient powinien dokonać rejestracji zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 Regulaminu.
 4. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane  z założeniem Konta.
 5. Po zarejestrowaniu się w Serwisie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta.
 6. W momencie założenia Konta to jest po dokonaniu czynności, o których mowa
  w § 4 ust. 2 pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zawierana jest na czas nieokreślony Umowa o Świadczenie Usług, której przedmiot stanowi prowadzenie Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 7. Usługodawca wskazuje, że podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.
 8. Usługobiorca ma prawo do rejestracji tylko jednego konta.
 9. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania swojego adres e-mail i hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania danych wskazanych w niniejszym ustępie.
 10. Umowę o Świadczenie Usługi, Klient może wypowiedzieć w każdej chwili, używając Wzoru Formularza o Odstąpieniu od Umowy – Załącznik nr 1 do nieniejszego Regulaminu.
 11. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystania z funkcjonalności udostępnionych przez Sprzedawcę takich jak w szczególności: śledzenie historii zamówień.
 12. Umowę o Świadczenie Usługi w Sklepie Internetowym ze skutkiem natychmiastowym może wypowiedzieć również Sprzedawca, jeżeli Klient korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności, gdy Klient:
  1. podał nieprawdziwe dane osobowe,
  2. korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu Internetowego,
  3. korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób, który utrudnia korzystanie ze Sklepu Internetowego innym Klientom.

 

 • § 7.
  Zamawianie Towaru

 

 1. W celu zawarcia Umowy, Klient powinien złożyć zamówienie poprzez stronę: https://republikasmaku.net/ zgodnie z postanowieniami poniżej.
 2. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone, w szczególności na stronie Sklepu znajdują się informacje o właściwościach Towaru, jego cenie, składzie, wartościach odżywczych, pochodzeniu itp.
 3. Klient zamawiając Towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności ilość (w sztukach) zamówionego Towaru, a w razie potrzeby podając także inne dodatkowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia.
 4. Cena uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej Cenie wraz z podatkami Towaru/ów będącego/ych przedmiotem Zamówienia a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za dostarczenie) oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także
  w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Zamówienia można składać:
  1. korzystając z opcji „ZALOGUJ SIĘ” po uprzednim utworzeniu przez Kienta Konta;
  2. poprzez wybór opcji „ZAKUPY BEZ REJESTRACJI” poprzez Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu;
  3. poprzez wybór „zaloguj się przez facebook” lub „zaloguj się przez google”;
 6. W przypadku składania przez Klienta zamówienia warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest:
  1. wybranie za pomocą Formularza Zamówienia Towaru lub Towarów, w tym wyboru ilości i kliknięcie „Do koszyka”;
  2. po wybraniu wszystkich Towarów i chęci zakończenia procedury wyboru zakupów należy kliknąć w ikonę Koszyka a następnie wybrać „Złóż zamówienie”. Na tym etapie możliwe jest również wykorzystanie kuponu rabatowego, jeżeli Klienta taki posiada. By wpisać kupon rabatowy należy kliknąć „mam kupon rabatowy”, a następnie „użyj”. Kolejno należy kliknkąć „Zamawiam i płacę”;
  3. w zależności od tego, czy zamówienie jest składane przez Klienta posiadającego konto należy podać login i hasło do Konta Klienta lub/oraz dane w zakresie: adres imię i nazwisko, adres (kraj/region, ulica, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres e-mail; lub wybrać logowanie przez facebook lub logowanie przez google;
  4. jeżeli zamówienie jest składane przez Klienta innego niż Konsument niezbędne jest podanie: nazwy firmy Klienta, NIP, adresu siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres e-mail;
  5. wybór formy dostawy;
  6. wybór metody płatności, zakres dostępnych metod płtaności może być uzależniony od wybranego sposobu dostawy Towaru
  7. złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego i kliknięcie checkboxa „Zapoznałem się i akceptuje warunki Regulaminu”
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Na każdym erapie składania zamówienia można je anulować zaprzestająć przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówienia (np. poprzez klikanie w ikonkę która służy do powrotu na poprzednią stronę. Zamówienie które nie będzie zakończone kliknięciem w przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” będzie automatycznie anulowane.
 9. Sprzedawca zgodnie z wolą Klienta dostarcza wraz z Towarem Dowód zakupu obejmujący dostarczane Towary.

 

 • § 8

 Sposoby i terminy płatności za Towar

 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie Sklepu w zakładce „Formy Płatności” (przelew tradycyjny);
  2. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu obsługiwanego przez Przelewy 24 – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, która oferuje także metody płatności przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem ePrzelewy oraz BLIK. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez podmiot. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, i kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę” Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za produkt.
 4. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych produktów oraz koszty dostawy i inne koszty określone
  w niniejszym Regulaminie.
 5. Sprzedawca może udzielać Klientowi rabatów i zniżek według swojego uznania, na warunkach określonych w odrębnych regulaminach promocji. Klientowi nie przysługuje roszczenie o udzielenie jakichkolwiek obniżek lub innych preferencji.
 6. W przypadku obniżenia Ceny Sprzedawca obok informacji o wysokości obniżonej Ceny zamieści informację o najniższej wysokości Ceny z ostatnich 30 (słownie: trzydziestu) dni poprzedzających obniżkę Ceny. Jeżeli Towary są oferowane w okresie krótszym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni obok informacji o obniżonej wysokości Ceny Sprzedawca wskaże informację o najniższej wysokości Ceny jakie obowiązywało w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Towarów do dnia obniżki Ceny.

 

 • §9.

Promocje, konkursy, program lojalnościowy

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w określonych przedziałach czasowych lub do wyczerpania zapasów.
 2. Promocje i rabaty nie łączą się, chyba że z regulaminu akcji promocyjnej wynika inaczej.
 3. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę https://republikasmaku.net/i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej.
 4. Sprzedawca ma prawo organizowania okazjonalnych konkursów, których warunki każdorazowo zostaną podane na Stronie Internetowej.
 5. Sprzedawca ma prawo umożliwienia Klientowi udział w programie lojalnościowym, którego warunki zostaną są podane na Stronie Internetowej.

 

 • §10

Sposoby i terminy dostawy

 

 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna – a jej koszt jest dodawany do Ceny Towaru podczas składania zamówienia. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że Sprzedawca wskaże na stronach Sklepu inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Koszt dostawy jest uzależniony od wielkości Zamówienia oraz wybranej formy dostawy.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru:
  1. przesyłka kurierska;
  2. paczkomat;
  3. przesyłka paletowa (przesyłka wrażliwa, gabarytowe lub ciężkie powyżej 45 kg)
 4. Sposoby dostawy określone w ust. 3 powyżej mogą być ograniczone w przypadku zamówienia Towarów o gabarytach
 5. Termin dostawy jest to termin, w którym Towar, licząc od momentu płatności
  – znajdzie się w rękach Klienta. Przewidywany termin dostawy jest zawsze podany na kartach Towaru (od 24 godzin do kilku, kilkunastu dni - w przypadku produktów trudno dostępnych). W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że indywidualne ustalenia pomiędzy stronami umowy stanowią inaczej.
 7. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności: przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

  

 • § 11
  Prawo odstąpienia od Umowy

 

 1. Konsument lub PNPK, który zawarł umowę na odległość, może
  w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres: Ambasador sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) ,ul. Raszyńska 13, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@republikasmaku.net.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku
  nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Regulamin sklepu internetowego, który jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży)
   – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. a w przypadku umowy, która (1) obejmuje wiele Towarów, które
   są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się
  za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub PNPK wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub PNPK ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument lub PNPK może zwrócić Produkt na adres: Ambasador sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Raszyńska 13. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Konsument lub PNPK.
 9. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub PNPK w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu,
   ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
   na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  

 • §12
  Reklamacja Towarów

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy na szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Sprzedawcy jest wyłączona, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę powstałą z winy umyślnej Usługodawcy zgodnie z art. 473 § 2 k.c.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w ust. 1 nie ma zastosowania do Konsumentów lub PNPK.
 3. Rękojmia za wady Towarów, usług cyfrowych oraz treści cyfrowych jest wyłączona w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami ani PNPK.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi lub PNPK Towar, usługi cyfrowe lub treści cyfrowe zgodne z umową.
 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby Towary dostępne w Serwisie były zgodne z Umową oraz wolne od wad. Jeśli jednak mimo tego Towary są niezgodne z Umową w rozumieniu ustawy o p.k lub k.d Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w ustawach powyżej. Reklamacje należy kierować:
 6. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny: sklep@republikasmaku.net lub;
 7. pisemnie na adres na adres siedziby Sprzedawcy tj.: Ambasador sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Raszyńskiej 13.
 8. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie reklamacji na podany przez Klienta adres elektroniczny (email)
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK zgłaszając reklamację może żądać jego naprawy lub wymiany, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy gdy zastosowanie będą miały okoliczności wskazane w art. 43e ustawy o p.k, to jest gdy:
 10. sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
 11. sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
 12. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony polegających na naprawie Towaru lub jego wymianie;
 13. z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumentów.

W sytuacji gdy Konsument lub PNPK będzie miał prawo do złożenia takiego oświadczenia, Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub PNPK kwoty należne niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. oświadczenia o obniżeniu ceny.

 1. Rekomenduje się aby Klienci zawsze sprawdzali odbieraną przesyłkę z Towarami pod kątem jej kompletności oraz ewentualnie uszkodzeń. Zaleca się także skorzystanie z prawa do wypisania przez osobę doręczającą paczkę (kuriera) protokołu szkody. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, braku kompletności zamówienia itp. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji na adresy i sposoby (wedle wyboru) wskazane w ust. 5 powyżej.
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej reklamowany Towar należy wysłać do Sprzedawcy na adres wskazany w odpowiedzi na reklamację z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Sprzedawca zaleca wskazanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji:
 4. opis zgłoszenia, wskazanie na reklamowane Towary;
 5. imię i nazwisko osoby składającej reklamacji;
 6. zdjęcia wskazujące na wadę
 7. Jeśli Sprzedawca stwierdzi brak danych które będą niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego to zwróci się do Klienta w celu ich uzupełnienia.
 8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 9. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Konsument lub PNPK żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy gdy Konsument lub PNPK żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub PNPK jest niemożliwe albo wymagałoby to nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności z umową. Koszty naprawy lub wymianty, w tym w szczególności koszty przesłki, przewozu, robocizny i materiałów ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 7 powyżej Konsument lub PNPK zwraca niezwłocznie Towar Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Środki będą zwrócone w taki sam sposób jakiego użył wcześniej Konsument lub PNKP chyba, że wyrazi on zgode na inną formę zwrotu wpłaconych środków (i nie łączy się to dla niego z dodatkową odpłatnością). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego co nastąpi wcześniej).
 12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 • 13
  Reklamacja Usług Elektronicznych

 

 1. Rekojmia za wady Usług Cyfrowych, o której mowa w przepisach k.c. jest wyłączona w przypadku umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż Konsument lub PNPK.
 2. Do Umów które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodnośc Usług Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie p.k z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 3. W przypadku gdy Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową Konsument lub PNPK jest uprawniony do założenia reklamacji odnośnie Usług elektronicznych lub Towarów:
 4. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny: sklep@republikasmaku.net lub;
 5. pisemnie na adres na adres siedziby Sprzedawcy tj.: Ambasador sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Raszyńskiej 13.
 6. W przypadku usług Cyfrowych:
 7. dostarczanych jednorazowo lub w częściach – Usługodawca ponosi odpowiedzialnośc za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
 8. dostarczanych w sposób ciągły – Usługodawca ponosi odpowiedzialnośc za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane
 9. Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową. Jeżeli doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może od odmówić doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową.
 10. Usługodawca doprowadza Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni od chwili w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.
 11. Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy gdy:
 12. Usługodawca odmówił doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową;
 13. Usługodawca nie doprowadził Usług Cyfrowych do zgodności z Umową;
 14. brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową wystepuje nadal, mimo, że Usługodawca próbował doprowadzić Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową;
 15. brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową;
 16. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie prowadzi on Usług Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 17. W związku z tym, że za świadczone Usługi Cyfrowe Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty ceny, z tytułu niezgodności Usług Cyfrowych z Umową Użytkownikowi nie przysługuje prawo do złożenia ośwadczenia o obniżeniu ceny.
 18. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić od Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Strony Internetowej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 19. W celu odstąpienia od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane w sposób wskazany w ust. 3 powyżej. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 20. Usługodawca zaleca wskazanie przez Konsumenta lub PNPK w reklamacji następujących informacji:
 21. imię, nazwisko;
 22. dane kontaktowe;
 23. zwięzły opis sytuacji;

Klient może skorzystać z formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 1. Usługodawca w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji informuje Klienta, o wyniku postępowania reklamacyjnego.

  

 • §14.
  Pozasądowe rozpatrywanie sporów

 

 1. Sprzedawca informuje, że Klientowi będącemu Konsumentem lub PNPK przysługuje prawo do pozasądowego rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń.
 2. Skorzystanie z pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń przez Klienta będącego Konsumentem lub PNPK jest możliwe w szczególności:
  1. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje
   o sposobach dostępu do tego trybu oraz stosowanych procedurach znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasądowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
  2. przez mediację prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały. Rolę mediatora w sporze pełni wówczas pracownik inspektoratu, przy zachowaniu zasad bezstronności
   i rzetelności. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do tego trybu
   i stosowanych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument lub PNPK może również skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika konsumentów. Powiatowi rzecznicy konsumentów są dostępni przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w miastach na prawach powiatu). Szczegółowe informacje w rym zakresie są dostępne pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.
 4. Konsumentowi lub PNPK przysługuje prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

  

 • §15.

Dane Kontaktowe Sprzedawcy

 

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej: Ambasador sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Raszyńskiej 13,
 2. adresu e-mail: sklep@republikasmaku.net,
 3. numeru telefonu: +48 22 711 33 36; +48 22 711 33 30 – kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą jest możliwy wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 8:00-16:00.

 

 • §16.
  Dane osobowe

 

 1. Informacje, które Sprzedawca jest zobowiązany doręczyć Klientom zgodnie
  z art. 13 RODO znajdują się w polityce prywatności.
 2. Strona Internetowa wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Polityka prywatności oraz plików cookies jest dostępna pod adresem Polityka prywatności - Republika Smaku

 

 • §17.

Prawa własności intelektualnej

 

 1. Usługodawca wskazuje, że treści cyfrowe w szczególności wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały, teksty, opisy Towarów, grafiki, logotypy zamieszczone w Sklepie, są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, więc mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy lub innym podmiotom uprawnionym.
 2. Usługodawca poucza Usługobiorcę, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Usługobiorcę bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

  

 • §18
  Zmiana Regulaminu

 

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn
  w szczególności z powodu:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń, interpretacji lub wytycznych właściwych sądów lub organów;
  2. wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa lub obowiązki Usługobiorcy lub Usługodawcy;
  3. zmiany zasad prowadzenia działalności Usługodawcy, w tym sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  4. zmiany funkcjonalności Sklepu.
 2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w Sklepie pod adresem https://republikasmaku.net/. W każdej wersji Regulaminu została zamieszczona informacja od kiedy obowiązuje.
 3. Ponadto Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o planowanej zmianie Regulaminu na wskazany przez niego adres elektroniczny (e-mail).
 4. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty powiadomienia Usługobiorcy zgodnie z ust. 3, chyba że skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające Usługodawcę na  podstawie orzeczenia sądu powszechnego lub decyzji organu.
 5. Usługobiorca będący Konsumentem lub PNPK może wyrazić zgodę
  na zmianę Regulaminu lub odmówić udzielenia zgody i zrezygnować ze świadczenia Usług elektronicznych. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Usługobiorca będący Konsumentem lub PNPK poinformuje o swojej decyzji Usługodawcę w sposób przez siebie wybrany.
 6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących Konsumentami lub PNPK przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

 • §19
  Postanowienia Końcowe

 

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu i został sporządzony zgodnie z prawem polskim.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Spory między Sprzedawcą/Usługodawcą, a klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem lub PNPK będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 roku. 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 _________________________________________

/miejscowość i data/

 

_________________________________

/imię i nazwisko/

 

_________________________________

/adres/

 

_________________________________

/data zawarcia umowy(*)

/data odbioru(*)

 

 Ambasador Sp. z o.o.

 1. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno

KRS: 0000827185

NIP: 5272920154

 

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od:

 • umowy sprzedaży następujących rzeczy _______________________ (*)
 • umowy dostawy następujących rzeczy _______________________(*)
 • umowy o świadczenie następującej usługi _____________________________(*)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

________________________________________

/podpis (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej/

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

_________________________________________

/miejscowośc i data/

_____________________

/Imię i nazwisko konsumenta(ów)/firma(*)/

_____________________

/adres/

_____________________

/adres e-mail/

_____________________

/NIP – jeżeli dotyczy/

 

Ambasador Sp. z o.o.

 1. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno

KRS: 0000827185

NIP: 5272920154

 

Informuję, że zakupiony przeze mnie w dniu ___________ Towar _______________________(proszę podać o jaki Towar chodzi) jest niezgodny z umową. Niezgodność z umową polega na ______________________________________

Brak zgodności z umową został stwierdzony w dniu __________________________.

W związku z tym żądam:

 • wymiany Towaru na nowy (dotyczy Towarów)(*),
 • nieodpłatnej naprawy Towaru (dotyczy Towarów) (*),
 • odstąpienia od umowy(*). Proszę o zwrot podanej kwoty na numer rachunku bankowego ____________________________________________________________________________________________, ,
 • obniżenia ceny(*) o kwotę ____________________________ (słownie:_______________). Proszę o zwrot podanej kwoty na numer rachunku bankowego ____________________________________________________________________________________________,
 • własne żądanie: jakie? ___________

(*) Niepotrzebne skreślić.

________________________________________

/podpis (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl