Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Dekoracje tortów z Republiką Smaku”

 

22 maj 2024

 

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Organizatorem Konkursu jest  AMBASADOR Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Raszyńskiej 13 (05-500 Piaseczno), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000827185, nr NIP: 5272920154, nr REGON: 38550466. (dalej „Organizator”).

 

1.2 Fundatorem nagród w Konkursie jest  AMBASADOR Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Raszyńskiej 13 (05-500 Piaseczno), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000827185, nr NIP: 5272920154, nr REGON: 38550466. (dalej „Fundator”).

 

1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą „Dekoracje tortów z Republiką Smaku” i zwany jest dalej „Konkursem”.

 

1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.07.2024 r. o godzinie 08:00, a kończy się dnia 14.07.2024. o godzinie 16:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 

1.5 Konkurs organizowany jest na profilu Facebook, który dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com /RepublikaSmaku92/ zwany dalej „Stroną Konkursową”.

 

1.6 Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.

 

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 

2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 

2.1.2 wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”) w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej;

 

2.1.3 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  1. ZASADY KONKURSU

 

3.1 Zadanie Konkursowe polega na:

- zamieszczeniu pod postem konkursowym na Stronie Konkursowej zdjęcia własnoręcznie przygotowanego tortu w tematyce piłki nożnej,

- zamieszczenia linku do przynajmniej jednego produktu zakupionego w sklepie republikismaku.net, który został wykorzystany do stworzenia tortu.

 

3.2 Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:

 

3.2.1 Wykonanie Zadania Konkursowego poprzez dodanie Zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3.1. Regulaminu w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej.

 

3.4 Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

3.5 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres profilu w portalu facebook.com, z którego zostało wysłane Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3.1. Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna. Za działania niezgodne z Regulamin uznaje się również publikowanie treści niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook, zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa, naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich oraz zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Organizatora.

 

  1. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

 

4.1 Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie, oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.), a także innych praw niezbędnych do opublikowania zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem zdjęcia będącego Zadaniem Konkursowym, Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami, w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zadania Konkursowego w sieci Internet.

 

4.2 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do zdjęcia będącego treścią Zadania Konkursowego, jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z opublikowaniem ww. zdjęcia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie zdjęcia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 

4.3 W przypadku, gdy w ramach zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.

 

4.4 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zadania Konkursowego.

 

4.5 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Fundatora treści zawartych w Zadaniu Konkursowym w okresie trwania i przez czas nieokreślony po zakończeniu Konkursu.

 

4.6 Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

 

4.7 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców treści zgłoszenia.

 

  1. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 

5.1 Dostarczanie Zadania Konkursowego jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

 

5.2 Komisja konkursowa złożona z trzech przedstawicieli Organizatora wyłoni zwycięzców Zadania Konkursowego. Dokonując wyboru, komisja będzie oceniała:

 

1) Popularność zamieszczonego w komentarzu pod postem konkursowym zgłoszenia, wyrażoną w liczbie reakcji pod zgłoszeniem.

 

2) Najbardziej atrakcyjne zdjęcia przedstawiające ogólny efekt wizualny tortu stanowiącego Zadanie Konkursowe.

 

Każde z tych kryteriów będzie otrzymywało oceny od 1 do 5, na które złoży się ostateczna ocena, zgodnie z którą wyłonieni zostaną zwycięzcy.

 

5.3 Decyzja Komisji konkursowej powołanej przez Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

5.4 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu dane nagrodzonych Uczestników.

 

5.5 Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:

 

5.5.1 Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

 

5.5.2 Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

 

5.5.3 Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora, wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,

 

5.5.4 Organizator uzyska wiarygodną informację, że zgłoszenie narusza warunki niniejszego Regulaminu.

 

  1. NAGRODY

 

6.1 W Konkursie została przewidziana nagroda w postaci:

 

1 x nagroda główna:  plecak z logo

1 x nagroda za zajęcie drugiego miejsca: torba z logo

1 x nagroda za zajęcie trzeciego miejsca: zegar ścienny z logo

nagroda dla wszystkich Uczestników Konkursu: jednorazowy kod rabatowy do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym, pod adresem: https://republikasmaku.net/ ważny do 31 sierpnia 2024.

Nagrodzeni Uczestnicy są nazywani w dalszej części Regulaminu Zwycięzcą.

 

6.2 Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

 

6.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.

 

6.4 Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu w drodze wiadomości prywatnej skierowanej do Profilu Zwycięzcy, z którego wysłano zgłoszenie. Informacja o zakończeniu konkursu oraz o powiadomieniu zwycięzcy o wygranej zgodnie ze zdaniem poprzednim zostanie zamieszczona w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej. (Powiadomienie o zakończeniu konkursu).

 

6.5 Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych 3 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny zamieszczenia informacji o zakończeniu Konkursu w wątku konkursowym, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.

 

6.6 Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania Nagrody.

 

6.8 Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.

 

6.9 Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz z Zadaniem Konkursowym, które otrzymało Nagrodę, zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej, także w innym miejscu niż wątek Konkursowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

6.10 Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

 

6.10.1 nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;

 

6.10.2 przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

 

6.10.3 nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

 

6.10.4 naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zwłaszcza Rozdziału 4;

 

6.10.5 w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

6.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.

 

6.12 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

 

  1. DANE OSOBOWE

 

7.1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji Konkursu (wyłonienia Zwycięzcy i przekazania Nagrody) oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, Str. 1) (dalej „RODO”) (niezbędność do przeprowadzenia Konkursu).

 

7.2. Administratorem Danych Osobowych Uczestników, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, AMBASADOR Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Raszyńskiej 13 (05-500 Piaseczno), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000827185, nr NIP: 5272920154, nr REGON: 38550466.

7.3. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i skorzystania z prawa do Nagrody. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie pisemnych poleceń Administratora.

 

7.4. Dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu wypełnienia wszelkich obowiązków finansowych i administracyjnych ciążących na Organizatorze lub Fundatorze, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

7.5. Zgodnie z prawem Uczestnikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo do zgłoszenia sprzeciwu (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Uczestnika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Szczegóły dotyczące praw ochrony danych osobowych Uczestnik może znaleźć w Polityce prywatności (https://republikasmaku.net/polityka-prywatnosci) . Uczestnik może skontaktować się w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem pod adresem rodo@ambasador92.pl 

 

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

8.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres marketing@ambasador92.pl . Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

 

8.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 

8.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

8.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

9.2 Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

 

9.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 

9.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

 

9.5 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis facebook.com ani z nim związany.

 

9.6 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.

 

9.7 Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: marketing@ambasador92.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl